Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van www.participatiesupport.nl
 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van  de diensten, website en aanverwante contactmomenten van Participatiesupport (www.participatiesupport.nl)

Artikel 2 Aansprakelijkheid

 1. participatiesupport.nl gaat nauwkeurig om met uw gegevens en beperkt het risico van virussen en hacks. Zij is niet aansprakelijk wanneer het toch voorkomt dat u in contact komt met een online virus, door de website, plugins van derden en via het mailverkeer tussen u en participatiesupport (van welke zijde het virus dan ook afkomstig is).
 2. Wanneer u als gebruiker gebruik maakt van het aanbod van  participatiesupport.nl is dit uw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele risico’s en schades die optreden door het gebruik van deze website of gelieerde diensten. 
 3. Een uitzondering op punt 1. is wanneer er met opzet door een medewerker of door grove schuld schade optreedt.
 4. Door veranderingen is het mogelijk dat informatie niet altijd up-to-date is, volledig of niet (langer) juist. Check voorafgaand aan het nemen van belangrijke beslissingen altijd of de informatie nog steeds van toepassing is.

Artikel 3 Algemeen

 1. Door gebruik te maken van www.participatiesupport.nl gaat Gebruiker akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in de Privacyverklaring van Participatiesupport. Verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens en verzameling van gegevens zijn te vinden onder het tabblad Privacybeleid. Op onderstaande Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van eventuele geschillen zullen deze aan de bevoegde rechter in Drenthe worden voorgelegd.

Artikel 4 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van alle uitdrukkingen in: tekst, ontwerp(en), illustraties, code & software en afbeeldingen zijn geheel eigendom van www.participatiesupport.nl en aangekocht door / bezit van participatiesupport.nl. Het is niet mogelijk deze aan te passen en voor eigen of commercieel gebruik te kopiëren, vermenigvuldigen, distribueren of op welke wijze ook te gebruiken zonder expliciete schriftelijke toestemming van participatiesupport.nl.

Artikel 5 (Gebruikers- en bedrijfs)doelen

 1. www.participatiesupport.nl bestaat uit het bedrijf zelf, de website met daarbinnen een aanbod van geschikte banen. Deze worden aangeboden middels de intermediair indeed.com en vanuit ons eigen netwerk. Wij vragen bij de intake en formulieren  achtergrondinformatie t.b.v. deze match-making en de vormgeving plus begeleiding van jouw proces binnen Participatiesupport.
 2. Voor deze match-making diensten worden aan jou als gebruiker geen kosten berekend, ofwel www.participatiesupport.nl is geheel gratis voor jou als werkzoekende. Voor de plaatsing van vacatures kunnen wel kosten in rekening gebracht worden. Dit wordt duidelijk vooraf gecommuniceerd.

Artikel 5 Websitelinks

Op www.participatiesupport.nl staan links en verwijzingen die verwijzen naar de websites van derden. Participatiesupport is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Check altijd goed of een website een beveiligde verbinding heeft en welke gegevens zij van jouw opslaan, met welke doeleinden.

Artikel 5 Gebruik www.participatiesupport.nl

Gebruiker gaat akkoord om zich ten alle tijden houden aan de Algemene Voorwaarden en de Nederlandse wet- en regelgeving. Het is Gebruiker niet toegestaan om de inhoud van www.participatiesupport.nl t.b.v. commerciële doeleinden te gebruiken. Gebruiker zal Participatiesupport niet anders gebruiken dan de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld.
Gebruiker zal ten alle tijden Participatiesupport op constructieve wijze benaderen en zich niet negatief uitlaten, met mogelijke schade van dien voor Participatie support (en andere gebruikers/kandidaten). In algemene zin mogen andere gebruikers niet verhinderd worden gebruik te maken van de website van Participatiesupport en haar diensten.

Artikel 6 Privacy

 1. Gebruiker is op de hoogte dat www.participatiesupport.nl persoonlijke gegevens van andere Gebruikers bevat. Indien van toepassing en in contact komen met deze gegevens zullen deze door Gebruiker ten alle tijden vertrouwelijk behandeld worden.
 2. Gebruiker houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en het privacy-regelement zoals gecommuniceerd door Participatiesupport.
 3. Participatiesupport mag ten alle tijden wijzigingen aanbrengen in haar aangeboden diensten. Dergelijke wijzigingen worden indien haalbaar zo tijdig mogelijk kenbaar gemaakt aan iedere Gebruiker. Check hiervoor regelmatig de Algemene voorwaarden.

Artikel 7 Uitsluiting / weigering

 1. Participatiesupport kan Gebruiker de toegang ontzeggen, indien er sprake is van gedrag dat in strijd is met de opgestelde Algemene Voorwaarden. Bij misbruik, fraude, illegale activiteiten, verkeerd of schadelijk gebruik van faciliteiten en andere zaken die mogelijk resulteren in imagoschade, financiële schade, het beperken van Participatiesupport haar dienstverlening en / of emotionele schade wordt direct de toegang van Gebruiker ontzegd. 
 2. Indien noodzakelijk geacht (bij serieuze overschrijdingen) zal Participatiesupport ook de hostingprovider van Gebruiker op de hoogte stellen van zijn of haar gedraging(en) die in strijd zijn met regel- en wetgeving.

Artikel 8 Onderhoud / Storingen

 1. Wij, zijnde Participatiesupport, doen ons beste de toegang tot onze website ten alle tijden te kunnen verlenen. Mocht dit onverhoopt toch niet het geval zijn? Dan verzoeken we je contact op te nemen via 085 – 06 02 007. Wij bespreken dan samen een (tijdelijk) alternatief of voorzien jou van informatie.
 2. Participatiesupport kan (onderdelen van) haar website: www.participatiesupport.nl tijdelijk sluiten of zelfs opheffen. Dit in het geval van het niet meer passen bij haar beleid, missie of visie of bij mogelijke risico’s. Uiteraard wordt rekening gehouden met de beste belangen en veiligheid voor Gebruiker.

Artikel 9 Vacatureplaatsing voor werkgevers

Het is mogelijk uw vacature te plaatsen via participatiesupport.nl wij plaatsen deze in opdracht van u. De gegevens voor de vacature worden via de mail of telefonisch besproken alvorens deze geplaatst worden. Wij screenen de kandidaten en dragen u enkel de gegevens van kandidaten aan die het beste bij uw bedrijf en functie passen. Deze worden u fysiek of via de mail overhandigd. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de correcte opvolging van de kandidaten en vertrouwelijke omgang met documenten die persoonsgegevens bevatten.

Wij maken voor het plaatsen van vacatures mogelijk gebruik van een intermediair (of derde partij) om deze in te vullen en op onze website te weergeven.

Artikel 10 Vacatures/sollicitaties voor werknemers

Als gebruiker zijnde is het mogelijk jouw gegevens aan te leveren aan ons. Hieronder vallen persoonlijke gegevens en CV’s. Wij gaan hier zo nauwkeurig mogelijk mee om. Let zelf ook altijd op dat u veilig en nauwkeurig met deze gegevens omgaat. De door u aangeleverde gegevens worden enkel gebruikt zoals gecommuniceerd op de website. Ofwel rechtstreeks voor één vacature ofwel zodat wij u voor andere vacatures mogen benaderen.  

Artikel 11 Gedragingen

Als gebruiker zijnde zal u geen acties ondernemen die mogelijk schade kunnen veroorzaken voor participatiesupport.nl. Zo zijn grof taalgebruik, seksuele opmerkingen, kwetsende teksten, intimidatie, pesterijen, provocatie en andere schadelijke vormen van taalgebruik niet toegestaan. We gaan respectvol met elkaar om en verwachten dit ook van onze gebruikers. Als leidraad hiervoor gebruiken we het Nederlands Recht.

Het is niet acceptabel niet verband-houdende mails zoals eigen acquisitie of zaken van persoonlijke aard te versturen naar (mede)gebruikers of te vragen die irrelevant zijn voor uw vacature of sollicitatie. 

Wanneer u informatie ontvangt van een (mede)gebruiker in de vorm van sollicitant of werkgever is het niet toegestaan deze informatie voor eigen (commerciële) doeleinden te gebruiken, aan te passen of te verwijderen, tenzij duidelijk anders gecommuniceerd.

Het is niet toegestaan om reclame te maken voor uw eigen bedrijf, tenzij wij met schriftelijke toestemming dit anders communiceren. Het is wel mogelijk ons hierover te benaderen waarbij wij dit in opdracht van u doen.

Artikel 12 Plaatsing vacature / CV

Wij dragen in het gros van de gevallen zorg voor het matchen van kandidaat met werkgever en deze gegevens. Echter kan het zijn dat wij gebruik maken van een bemiddelende partij of van een vacaturebank / derde (matchmakende) partij.

Artikel 13 Vacature eisen

Wij gaan ervan uit dat u als werkgever op de hoogte bent van het Nederlandse recht. U bent zelf verantwoordelijk als werkgever wanneer u eisen stelt aan werknemers die niet overeenkomen met de algemene wet. U dient te voldoen aan de wet gelijke behandeling op grond van handicap en/of chronische ziekte (welke bij de kandidaat van toepassing zijn). Uiteraard geldt hetzelfde voor de wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Wij proberen opmerkzaam te zijn bij duidelijke afwijkingen, maar u bent als werkgever altijd zelf verantwoordelijk. 

Voor het plaatsen van de vacature is het belangrijk dat deze past bij de doelgroep en dus in het Nederlands opgesteld is. Engels of anderstalig geformuleerde vacatures worden door participatiesupport.nl niet in behandeling genomen.

Zorg er tot slot als werkgever voor dat u altijd volledige informatie verstrekt aan ons en mogelijke kandidaten. Zo kunnen wij een accurate inschatting maken bij ons matchmakingsproces en kunnen door duidelijke verwachtingen en specificaties teleurstellingen voorkomen worden. Hiermee wordt het matchmakingsproces automatisch effectiever. Zorg er minimaal voor dat u als werkgever de volgende informatie duidelijk verstrekt: de titel van de functie, het aantal uren per week/maand, het soort dienstverband (part-/fulltime, stage, tijdelijk, traineeship, stage, enz.), per wanneer de vacature ingaat, de verloopdatum van de aanmeldingen, zo helder mogelijk omschreven ‘werkzaamheden’ en wie het contactpersoon is (incl. tel. nr. en mailadres).

participatiesupport.nl is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de vacature, maar kan u niet van dienst zijn wanneer de gegevens niet kloppen. Zorg er daarom als werkgever voor dat u tijdig met ons communiceert. Wij behouden ons het recht voor de samenwerking te stoppen wanneer herhaaldelijk niet accuraat gecommuniceerd wordt over gegevens van kandidaten, aanmeldingen, de inhoudelijke vacature en de daarmee samenhangende zaken/communicatie.

U mag als werkgever geen kosten verbinden aan de sollicitatie richting een kandidaat en dient altijd aan ons door te geven wanneer een vacature is ingevuld. Zowel wanneer deze ingevuld is door een van onze kandidaten of een andere kandidaat. Op deze wijze kunnen wij ons matchmakingsproces efficiënt houden en u als werkgever en potentiële werknemers correct informeren. Wanneer uw vacature is ingevuld verwijderen wij deze z.s.m. van onze website. Wanneer wij uw CV niet meer nodig hebben omdat u een baan gevonden heeft wordt deze indien gewenst verwijderd.

Wij maken altijd een inschatting van de kandidaten die wij aandragen. Wanneer wij uit gesprekken of andere contactmomenten afleiden dat een vacature mogelijk schadelijk is voor de kandidaat kunnen wij deze weigeren te matchen.

Een vacature komt (automatisch) te vervallen na de gestelde termijn.

Let op: een vacature mag slechts eenmaal geplaatst worden.

Artikel 14 Eisen CV

U bent als kandidaat zelf verantwoordelijk voor uw CV. Zorg ervoor dat de informatie die u verstrekt juist en actueel is. Alleen dan kunnen wij u zo accuraat mogelijk matchen met een mogelijke werkgever. CV’s moeten in het Nederlands geformuleerd zijn. Wij nemen geen Engelstalige CV’s in behandeling. Plaats geen misleidende informatie op uw CV, wanneer wij dit (zelfstandig) achterhalen en / of (herhaaldelijk) horen dat dit van toepassing is behouden wij ons het recht om u niet meer verder te helpen bij het zoeken naar werk.

Wij verwijderen uw CV nadat er een match heeft plaatsgevonden of wanneer hier door u om gevraagd wordt.

Artikel 15 Verantwoordelijkheid inhoud CV’s / Vacatures

participatiesupport.nl draagt voor een groot deel verantwoordelijkheid over de matchmaking tussen kandidaten en werkgevers. Echter zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van zowel vacatures als CV’s. M.b.v. de website is het vaak mogelijk om het contact rechtstreeks tussen kandidaat en werkgever te laten verlopen. Het matchmaking-gedeelte voor participatiesupport.nl blijft hierbij dus beperkt tot het zichtbaar maken van relevante informatie. Het is daarom van belang dat zowel werkgever als kandidaat duidelijk communiceren richting elkaar, waarbij de algemene voorwaarden van toepassing blijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verloop van de sollicitatieprocedure en ook niet voor eventuele (foutieve) communicatie tussen beide partijen. Zorg dat u als kandidaat en / of als werkgever altijd checkt of de informatie juist en volledig is en communiceer uw eigen informatie ook juist en volledig, u en de andere partij zijn hier zelf voor aansprakelijk.

Ziet u dat informatie uit vacatures of een CV duidelijk niet kloppen en / of in strijd zijn met het Nederlands recht? Laat het ons dan weten zodat wij hiernaar kunnen handelen.

De informatie die gedeeld wordt, de bewaring hiervan en de veiligheid zijn volledig voor het eigen risico van u als werkgever/kandidaat en de partij waarmee u communiceert.

Artikel 16 Klachten

Heeft u om welke reden dan ook klachten of opmerkingen? Dan kunt u altijd bij ons terecht. U kan ons telefonisch bereiken via 085 – 06 02 007 of per mail via info@participatiesupport.nl. U kunt ook via de website-formulieren rechtstreeks een mail verzenden. Wilt u liever een brief sturen? Adresseer deze als volgt: Participatiesupport, Olympiaweg 4, 3077 AL Rotterdam.

nl_NLDutch